FIQIH

Biografi Imam Syafi'i
Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf Al-Muthhallibu Al-Qurasyi. Kunyah beliau ialah Abu Abdillah, akan tetapi beliau lebih dikenal masyhur dengan namanya dibanding kunyahnya.
Baca
Biografi Imam Syafi'i
Pembicaraan seputar Aqidah selalu menghantarkan kita pada sikap dimana kita akan menempatkan diri sebagai seorang hamba. Keyakinan yang bersifat Ghoibiyat menjadi acuan apakah ia beriman atau tidak. Tapi, dalam memahami hal-hal Aqidah ini diperlukannya...
Baca
Back to top button